Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca. Mechanizm działania leków P-adrenolitycznych w chorobie niedokrwiennej serca jest lepiej poznany niż w nadciśnieniu. Sprowadza się on przede wszystkim do zmniejszenia zużycia tlenu przez serce. Wpływ ten jest dwojaki: hemodynamiczny i biochemiczny. Hemodynamiczną konsekwencją zastosowania LBA jest zmniejszenie reakcji serca po aminach katecholowych, takich jak: zwiększenie częstości rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego oraz zwiększenie szybkości narastania ciśnienia skurczowego w komorze lewej. Zwolnienie częstości pracy serca powoduje też wydłużenie okresu rozkurczu, co prowadzi do poprawy perfuzji warstwy podwsierdziowej. Działanie metaboliczne sprowadza się do zmniejszenia uczynnianego przez aminy katecholowe metabolizmu mięśnia sercowego. Zahamowanie lipolizy zmniejsza tlenowe spalanie wolnych kwasów tłuszczowych i mleczanów. Ocena działania LBA na krążenie wieńcowe jest nadal kontrowersyjna.

LBA powodują korzystne działanie u osób z chorobą niedokrwienną serca, przebiegającą z napadami dusznicy bolesnej, zwłaszcza gdy współistnieje nadciśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca. Wiadomo o korzystnym skojarzeniu LBA z azotanami i niektórymi lekami z grupy antagonistów wapnia, np.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>