DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Objawy niepożądane stosowania LBA mogą być wynikiem ich działania |3-ad- renolitycznego lub są to reakcje niezależne od normalnego działania farmakologicznego. Na podstawie danych z piśmiennictwa stwierdza się dość dużą rozbieżność odnośnie do częstości, a nawet rodzaju obserwowanych objawów niepożądanych. Do reakcji pierwszego rodzaju należy zaliczyć: rzadkoskurcz (0,1-3,5%), blok przedsionkowo-komorowy (0,1-0,7%), hipotonię (0,5-2%), niewydolność krążenia (0,3-1,5%), skurcz oskrzeli (0,5-11,5%), objaw zimnych kończyn (2-14%), nasilenie chromania przestankowego (2-2,5%), reakcje ze strony ośrodkowego układu nerwowego (10-20%), hipoglikemię.

Działanie na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy obejmuje: koszmarne sny, senność lub bezsenność, depresję, omamy wzrokowe, zmęczenie, zawroty głowy, parestezje, zaburzenia widzenia, impotencję, kurcze mięśniowe. Objawy te są szczególnie częste przy zastosowaniu leków dobrze rozpuszczalnych w tłuszczach oraz pindololu. Osłabienie, objaw dość częsty, wydaje się zależeć od metabolicznego działania LBA. Występuje głównie przy lekach niewybiórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>