Fazy potencjału czynnościowego

Fazy potencjału czynnościowego oraz towarzyszące im zmiany stężenia jonów przedstawiono na ryc. 5.1. Niemiarowościami (arytmiami) mięśnia sercowego nazywa się zaburzenia szybkości, regularności i miejsca powstawania impulsów elektrycznych w mięśniu sercowym lub zaburzenia przewodzenia w układzie automatycznym serca, powo-

R dujące zmiany w kolejności powstawania pobudzeń w przedsionkach i komorach serca. Nieprawidłowa czynność serca może być rytmiczna, lecz przyspieszona lub zwolniona. Innym rodzajem zaburzeń czynności serca jest niemiarowość przy prawidłowej częstości skurczów w jednostce czasu. Szerszym więc od niemiarowo- ści (arytmii) pojęciem dotyczącym zaburzeń zarówno tempa, jak i rytmiczności pracy serca jest pojęcie dysrytmii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>