Fenytoina

Właściwości farmakologiczne. Fenytoina zmniejsza czynność elektryczną komórek Purkinjego, dlatego wygasza impulsy powstające w miejscach ektopo- wych i spowodowane zatruciem glikozydami naparstnicy. Nie wpływa na pobudliwość ani na okres refrakcji mięśni przedsionków, komór i układu przewodzącego. Nie zmienia lub zwiększa szybkość przewodzenia w węźle przedsion- kowo-komorowym oraz w komórkach mięśniowych przewodzących serca (włóknach Purkinjego). Nie wpływa lub zmniejsza czas przewodzenia przedsionko- wo-komorowego. Hamuje kurczliwość mięśnia sercowego, lecz w znacznie mniejszym stopniu niż chinidyna lub prokainamid. Powoduje rozszerzenie naczyń obwodowych.

Losy w organizmie. Fenytoina ulega biotransformacji w 95% w wątrobie. Ponieważ ten lek podlega prawom kinetyki nieliniowej (zerowej), jego biologiczny okres półtrwania zwiększa się ze wzrostem stężenia leku w surowicy. Istnieją bardzo znaczne różnice indywidualne zależności stężenia leku w surowicy od dawki. U chorych z genetycznie uwarunkowanym szybkim lub wolnym metabolizmem leku przeciętnie stosowane dawki mogą być odpowiednio nieskuteczne lub toksyczne. Fenytoina w 93% wiąże się z białkami surowicy. W niewydolności wątroby, której towarzyszy hipoproteinemia i zmniejszenie biotransformacji leku, zwiększa się niebezpieczeństwo toksycznego działania feny toiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>