INTERAKCJE

Istnieją interakcje leków P-adrenolitycznych z następującymi lekami: – a) z lekami hipoglikemicznymi – działanie może być wzmocnione, objawy hipoglikemii słabiej zaznaczone, rzadziej pojawia się hiperglikemia,

– b) z tubokuraryną – nasilone zablokowanie przewodzenia nerwowo-mięśnio- wego, przedłużony efekt zwiotczenia (objawy rzadkie),

– c) ze środkami znieczulenia ogólnego (cyklopropan, halotan) – nasilenie kardiodepresji, niebezpieczeństwo wystąpienia hipotonii,

– d) z glikozydami nasercowymi – antagonizm w zakresie wpływu na kurcz- liwość mięśnia sercowego, synergizm działania chronotropowego i dromotropo- wego,

– e) z lekami przeciwarytmicznymi pochodnymi chinidyny – synergizm działania przeciwarytmicznego oraz chronotropowego, możliwe nasilenie kardiodepresji,

– f) z werapamilem – synergizm działania na węzeł zatokowo-przedsionkowy i przedsionkowo-komorowy, ryzyko asystolii,

– g) z klonidyną – w przypadku nagłego odstawienia klonidyny zwiększa się aktywność a-adrenergiczna, co łącznie z blokadą receptorów p może powodować gwałtowny wzrost ciśnienia,

– h) z lekami metabolizowanymi w wątrobie — klirens wątrobowy lidokainy i chinidyny jest mniejszy u chorych leczonych propranololem, a ich stężenie w surowicy jest większe,

– i) z rezerpiną – synergizm działania, możliwość spadku ciśnienia lub znacznego zwolnienia częstości akcji serca,

– j) z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – osłabienie działania prze- ciwnadciśnieniowego LBA,

– k) z cymetydyną – możliwość zwiększenia stężenia LBA w surowicy krwi,

– 1) z inhibitorami monoaminooksydazy – nasilenie działania hipotensyjnego, ł) z alkoholem – zwiększenie ośrodkowego działania depresyjnego, m) z trój pierścieni owymi lekami przeciwdepresyjnymi – efekt jak w punkcie ł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>