Category Porady

ODDZIELANIE

Oddzielanie (demarcatio) jest formą uprzątania zaka-żonych ciał obcych pochodzenia zewnątrzustrojowego. Bakterie znajdujące się w obrębie ciała obcego wywołują odczynowy proces zapalny, tzw. zapalenie demarkacyjne. Wytwarzająca się w przebiegu tego zapalenia ziarnina zapalna jest bardzo bogata w leukocyty gromadzące się zwłaszcza w powierzchownych warstwach ziarniny. Leukocyty rozpuszczają pograniczną warstwę tkanki, oddzielając martwą tkankę lub obce ciało od tkanek zdrowych. Oddzielona w ten sposób część tkanki nazywa się m a r- twakiem (sequester).

Czytaj Więcej

Losy w organizmie

Losy w organizmie. Chinidyna wchłania się z przewodu pokarmowego, a eliminowana jest z organizmu przez nerki w 15-40% w postaci nie zmienionej lub na skutek biotransformacji w wątrobie w postaci (60-80%) licznych metabolitów. Niektóre z nich są aktywne farmakologicznie. Biologiczny okres półtrwania chinidyny waha się u różnych osób w granicach 5-12 h. Wydłuża się on poza te granice u chorych z marskością wątroby, niewydolnością serca oraz u osób w podeszłym wieku. Chinidyna wiąże się w 70-95% z białkami osocza, zwłaszcza z albuminami. Działa więc znacznie silniej toksycznie u chorych z hipoproteinemią.

Czytaj Więcej

W miarę usuwania wchłaniania martwej tkanki

W miarę usuwania wchłaniania martwej tkanki, ziarnina zajmuje jej miejsce w ten sposób, że nie dochodzi do powstania ubytku. Po zakończeniu wchłaniania ziarnina ulega zbliznowa- ceniu.

Organizacji ulegają, jak wyżej wspomniano, między innymi zakrzepy w naczyniach krwionośnych, a w pewnych przypadkach również wysięk włólcnikowy w pęcherzykach płucnych w toku zapalenia płuc lub wysięk włóknikowy na błonach surowiczych. Zejście procesu zapalnego przez organizację wysięku może być niekorzystne, gdyż może prowadzić np. do trwałego zarośnięcia pęcherzyków płucnych lub do trwałych zgrubień i zrostów w obrębie jam surowiczych.

Czytaj Więcej

PRZEMIANA WĘGLOWODANOWA I JEJ REGULACJA

Węglowodany są najważniejszym materiałem energetycznym ustroju. Dostarczane są one do krwi w postaci cukrów, głównie glukozy. Glukoza płynąc żyłą wrotną, dostaje się z jelit do wątroby, gdzie ulega przemianie na glikogen i zmagazynowaniu. Proces ten nazywa się glikogenogenezą. Nadmiar spożytego cukru nie zawsze może być odpowiednio szybko zsyntetyzowany przez wątrobę i dochodzi wówczas do przecukrzenia krwi (hipergli- kemii), a w konsekwencji do przechodzenia cukru do moczu – cukrom o- c z u (glikozurii).

Czytaj Więcej

Zwyrodnienie szkliste

Stąd też szklisto zwyrodniała tkanka łączna pozbawiona jest komórek i naczyń krwionośnych, tworząc jednolitą, białawą, połyskującą tkankę, jaką widzimy w starych bliznach.

Zwyrodnienie szkliste rozwija się między innymi w następstwie przebytych zapaleń, zwłaszcza przewlekłych. Szczególnie często spotyka się je w starzejącej się tkance ziarninowej, tworzącej bliznę. Ponadto zwyrodnienie szkliste spotykamy w błonie wewnętrznej tętnic w przebiegu miażdżycy i w kłębkach nerkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia kłębkowego nerek oraz w przebiegu choroby gośćcowej.

Czytaj Więcej

Dna występuje zwykle w wieku starszym

Do dny moczanowej usposabia konstytucja artretyczna. Ograniczenie pokarmów zawierających nukleoproteidy, pewnych pokarmów drażniących („ostrych”), wystrzeganie się wilgoci i przeziębień może w znacznym stopniu zapobiec wystąpieniu dny mimo konstytucjonalnej skłonności.

Dna występuje zwykle w wieku starszym, szczególnie u mężczyzn, przy czym najczęściej zmianom dnawym ulegają: staw palucha (podagra), kciuk (chiragra) lub staw kolanowy (gona- gra). Daleko posunięte zmiany dnawe doprowadzają do bardzo znacznych zniekształceń stawów, upośledzających ich ruchomość.

Czytaj Więcej

Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są

Końcowymi produktami przemiany materii białkowej są: dwutlenek węgla, woda oraz związki zawierające w swej cząsteczce azot. Do związków tych należy mocznik, kreatynina, amoniak. Produktami rozpadu białek są poza tym siarczany i fosforany. Ilość wydalonych związków, a ściśle biorąc ilość azotu zawartego w tych związkach, jest miernikiem ilości spalonego białka (1 g azotu odpowiada 6,25 g białka). Na tej podstawie możemy ułożyć tzw. bilans azotowy. Jeśli ilość azotu wydalonego z moczem odpowiada ilości azotu dostarczonego ustrojowi w postaci pokarmów białkowych, wówczas panuje tzw. równowaga azotowa. U osobników młodych, w związku z ich wzrostem i rozwojem, bilans azotowy powinien być dodatni, tzn. że ilość dostarczanych białek powinna być większa niż ilość białek spalonych.

Czytaj Więcej