Wchłanianie Na+ i K+

Wchłanianie Na+ i K+ w tym segmencie nefronu jest związane z aktywnością pompy sodowo-potasowej umiejscowionej w błonie bieguna kontralumi- nalnego lub w błonie podstawnobocznej komórek kanalików bliższych. Pompa ta umożliwia „wypompowanie” Na+ z komórki do otaczających naczyń włosowatych. Jest ona siłą napędową procesu wchłaniania zwrotnego Na+ ze światła kanalika do komórki i z komórki do krwi. Proces wnikania Na+ z płynu kanalikowego do komórki odbywa się na zasadzie wymiany Na+ (wnikających do komórki) na H+ (wydzielane do światła kanalika) przy użyciu białka nośnikowego. Małe ilości Na+ kanalikowego dostają się do komórki kotransportem wraz z glukozą, aminokwasami i fosforanami lub swoistymi kanałami jonowymi.

Udział wymiany Na+ na H+ w procesie wchłaniania Na+ w kanaliku bliższym przedstawiono na ryc. 3.la. Zamiast Na+ wnikającego do komórki, do światła kanalika dostaje się H+. Kwas węglowy rozpada się do HzO i COz pod wpływem błonowej anhydrazy węglanowej ( = dehydratazy węglanowej), przez co COz może łatwo wnikać do komórki kanalika (błona komórek kanalikowych jest mało przepuszczalna dla H2C03). W obrębie komórki cząsteczka C02 ulega rehydata- cji do H2COs W obecności cytozolowej anhydrazy węglanowej. H2C03 rozpada się do H++HCOJ po czym jon wodorowęglanowy ulega wydalaniu do krwi przy użyciu nośnika zależnego od cytozolowej anhydrazy węglanowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>