WPŁYW MA SERCE I NACZYNIA

W warunkach spoczynku dominujący wpływ na częstość czynności serca ma układ cholinergiczny, stąd niewielkie nań działanie LBA. Jednak u osób ze zwiększonym napięciem układu adrenergicznego wywołują one zwolnienie czynności serca. W czasie wysiłku układ adrenergiczny powoduje przyspieszenie częstości pracy serca i wtedy działanie LBA staje się bardziej widoczne. Wpływ LBA mających aktywność sympatomimetyczną bywa nieco odmienny, np. pindolol może nawet przyspieszać częstość rytmu nocą, ograniczając jednak tachykardię wysiłkową. Oprócz wpływu na czynność węzła zatokowo-przedsionkowego, LBA zwalniają przewodzenie w węźle przedsionkowo-komorowym i wydłużają jego refrakcję. Nie zmieniają natomiast szybkości przewodzenia w pęczku przedsionkowo-komoro-wym (Hisa), jego odnogach i włóknach Purkinjego. LBA zwalniają depolaryzację diastoliczną (faza 4) komórek serca obdarzonych automatyzmem. U człowieka nie wpływają lub wpływają w niewielkim stopniu na refrakcję przedsionków, komór oraz dodatkowych dróg przewodzących. Istotną cechą LBA jest zdolność podwyższenia progu migotania komór.

Sotalol charakteryzuje się odmiennymi właściwościami elektrofizjologicznymi, pozwalającymi na dodatkowe zakwalifikowanie do grupy III podziału leków przeciwarytmicznych Williamsa. Wydłuża on czas trwania potencjału czynnościowego. Powoduje wydłużenie odstępu QT, refrakcji przedsionków, komór i dodatkowych dróg przewodzenia.

Wszystkie omówione LBA zmniejszają kurczliwość mięśnia sercowego w warunkach, w których pobudzenie adrenergiczne odgrywa istotną rolę w chwili podjęcia leczenia. Działanie hemodynamiczne LBA sprowadza się do zmniejszenia minutowej objętości wyrzutowej serca oraz obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Wpływ na opory obwodowe jest zróżnicowany i nie w pełni wyjaśniony. LBA, oceniane w ostrej próbie, w większości zwiększają naczyniowy opór obwodowy. W leczeniu przewlekłym działanie to jest mniej wyrażone. Leki o aktywności sympatomimetycznej mogą zmniejszać opór obwodowy, który się zmniejsza zwłaszcza po stosowaniu labetalolu lub celiprololu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>